Nhập thông tin

Chọn đơn vị
Chọn hóa chất súc rửa màng
Nhập thể tích bồn CIP
gal
Nhập hệ số đường ống (Khuyến nghị 25%)
%
# Số lượng vỏ màng
Chọn kích thước màng
# Số lượng màng trong 1 vỏ

Lỗi: Đảm bảo các dòng được điền đầy đủ thông tin

Kết quả

Số lượng hóa chất súc rửa thêm vào bồn